A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je neděle, 27. 5. 2018, 1:13:01

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Valdemar

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

27. 5. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 16 až 12°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 4/2018 ze dne 2.5.2018

Zápis č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 2. 5. 2018 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Ing. Arch. Špaček, Ing. Potůček, p. Rezek, p. Šašek, Mgr. Kucharski

Omluveni: sl. Tichá, p. Sobotka

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Projednání studie Řešení zásobení vodou - stávající vodovod v Soběhrdech
 5. Schválení změny ÚP č. 1
 6. Projednání dalšího postupu rekonstrukce rybníka v Soběhrdech
 7. Stavební a pozemkové záležitosti
 8. Různé

   

Jednání:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.

  Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

  Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

Zapisovatelem byl určen p. Šíma a jako ověřovatelé p. Kucharski a Potůček

 

3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámil přítomné p. Šíma. Zápis byl přijat bez připomínek.

 

4. Projednání studie Řešení zásobení vodou - stávající vodovod v Soběhrdech

Starosta seznámil přítomné s návrhem úprav a kroků pro obnovu zařízení a budoucí rozvoj zásobování vodou v Soběhrdech. Základní úkony zpracované studie jsou:

 • Výměna přívodního vodovodního řádu ze stávajících studen, který je v havarijním stavu
 • Instalace nové technologie pro úpravu vody ve stávajícím vodojemu
 • Výměna stávajících čerpadel ve studních
 • Doplnění technologie úpravy vody o další zařízení ke zlepšení kvality vody.

 

Zastupitelstvo studii projednalo, navržené kroky budou rozpracované k realizaci v nadcházejícím období.

Otázka: Kdo je PRO schválení rozsahu navržených úprav a kroků pro obnovu zařízení a budoucí rozvoj zásobování vodou v Soběhrdech?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

5. Schválení změny ÚP č. 1

Zastupitelstvo projednalo návrh usnesení o schválení změny č. 1 územního plánu obce Soběhrdy.

Otázka: Kdo je PRO schválení změny č.1. územního plánu obce Soběhrdy?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

6. Projednání dalšího postupu rekonstrukce rybníka v Soběhrdech

Starosta obce informoval o skutečnosti, že vybraný dodavatel práce nezahájil, nekomunikuje a nereaguje na výzvy. Na základě této skutečnosti bude vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele této akce.

Otázka: Kdo je PRO zrušení výběru dodavatele a vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele zemních prací pro projekt úpravy rybníka a okolí v Soběhrdech?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

7. Stavební a pozemkové záležitosti

 • Žádost pana D.Š. o možnost přístupu přes pozemek p.č. 1570, k.ú. Soběhrdy (osada Mezihoří), způsob využití jiná plocha – ostatní plocha na jeho pozemek p.č. 999, k.ú. Soběhrdy

  Otázka: Kdo je PRO schválení možnosti přístupu přes pozemek p.č. 1570, k.ú. Soběhrdy (osada Mezihoří) pro žadatele?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Žádost o.p.s. Cesty Skla o povolení umístnění reklamního poutače na pozemku p.č. 1345,k.ú. Soběhrdy. Projednáno, dalším jednáním s žadatelem pověřen starosta

 

8. Různé

 • Starosta informoval přítomné o obdržení dotace na opravu místní komunikace mezi osadami Mezihoří a Phov, proběhne výběrové řízení na dodavatele.
 • Zastupitelstvo projednalo zprávu o výši nákladů na provoz vodovodu v roce 2017. Příjmy za stočné nepokrývají náklady (náklady jsou cca 2,5x vyšší než příjmy). Zastupitelstvo zvažuje zvýšení vodného pro rok 2019. Ceny za odvoz vody pro občany obce (např. plnění bazénů) zůstávají na stávající úrovni.
 • Zastupitelstvo projednalo poskytnutí mimořádné dotace pro SDH Soběhrdy v částce 21.420,- Kč

Otázka: Kdo je PRO schválení poskytnutí mimořádné dotace pro SDH Soběhrdy v částce 21.420,- Kč?

Hlasování:           PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 6. 6. 2018 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy, následně pak 27. 6. 2018 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsal: Jan Šíma

Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

                                       Ing. Miloslav Potůček

 

Usnesení č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 2. 5. 2018

 

 • Usnesení č. 2018/4/1 - ZO schválilo rozsahu navržených úprav a kroků pro obnovu zařízení a budoucí rozvoj zásobování vodou v Soběhrdech

 

 • Usnesení č. 2018/4/2

Zastupitelstva obce  v  SOBĚHRDECH   ze dne  2.5.2018

o vydání  změny č. 1 územního plánu

 SOBĚHRDY

 

 Zastupitelstvo obce Soběhrdy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, všechny zákony v platném znění

 1. S e z n á m i l o  s e

s předloženým návrhem změny č. 1 územního plánu, s odůvodněním, s výsledky jeho projednání

 1. S c h v a l u j e

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a organizací hájících veřejný zájem, vyjádření sousedících obcí, jak je uvedeno ve Vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu. Námitky a připomínky nebyly podány žádné.

III)   O v ě ř i l o,

že změna č. 1 územního plánu Soběhrdy není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, v aktuálním znění, nebo s  výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu

 

IV)  R o z h o d l o  s e  v y d a t  

změnu č.1  územního plánu Soběhrdy,  zpracovanou ing.arch. Ivanou Tichou, formou opatření obecné povahy

  V)   U k I á d á   s t a r o s t o v i

1. opatřit v souladu s § 165 SZ  záznamem o účinnosti všechna paré změny a jedno paré vč. dokladů o jeho pořízení uložit u obce;

2. poskytnout  paré změny územního plánu po jednom vyhotovení na MěÚ Benešov – ÚÚP, SÚ, a na Krajský úřad Stč. kraje ORR ;

3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané ÚPD a místech, kde je možno do této ÚPD a do její dokladové části nahlížet – v souladu s § 165 odst. (3) SZ; toto oznámit dotčeným orgánům, neuvedeným v odst. v ust. § 165 odst. (1) SZ jednotlivě.

4. zaslat registrační list územně plánovací dokumentace obce a seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha nadřízenému orgánu územního plánování;

 

 • Usnesení č. 2018/4/3 - ZO zrušilo výběr dodavatele a schválilo vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele zemních prací v projektu úpravy rybníka a okolí v Soběhrdech
 • Usnesení č. 2018/4/4 - ZO schválilo možnost přístupu přes pozemek p.č. 1570, k.ú. Soběhrdy (osada Mezihoří) pro žadatele D. Š.
 • Usnesení č. 2018/4/5 - ZO schválilo poskytnutí mimořádné dotace pro SDH Soběhrdy v částce 21.420,- Kč

 

Vyvěšeno: 17. 5. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět