A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:05:31

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 6/2017 ze dne 28.6.2017

Zápis č. 6/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 28. 6. 2017 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, sl. Tichá, Ing. Potůček, p. Rezek, p. Šašek, Mgr. Kucharski, p. Sobotka

Omluveni: Ing. Arch. Špaček

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Schválení Úpravy územního plánu obce Soběhrdy
 5. Závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2016
 6. Účetní závěrka Obce Soběhrdy za rok 2016
 7. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 8. Závěrečný účet CHOPOS za rok 2016
 9. Stavební a pozemkové záležitosti
 10. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Do programu navrhl zařadit bod „Schválení Úpravy územního plánu obce Soběhrdy“.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Sobotka a p. Rezek.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu. Dle ustanovení zákona o obcích byly zaslány 3 vyhlášky obce Soběhrdy na kontrolu u Ministerstva vnitra – v pořádku.

 

 1. Schválení Úpravy územního plánu obce Soběhrdy

Úprava ÚP Obce Soběhrdy byla projednávána již v minulosti. Po všech stupních projednání je možné přistoupit ke schválení. Schválení Úpravy ÚP má dva dopady – legislativní (převod na platný zákoník) a technický (převedení do digitální podoby). Zastupitelstvo se seznámilo se zprávou pořizovatele Úpravy územního plánu.

 

Otázka:  Kdo je PRO schválení Úpravy územního plánu obce Soběhrdy?

Hlasování:            PRO – 7          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 1

 

 1. Závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2016

Obec v roce 2016 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem – jeho změny byly schváleny zastupitelstvem obce v průběhu roku. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly, dle vyjádření krajského úřadu, zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedených důvodů lze s hospodařením Obce Soběhrdy za rok 2016, ve smyslu § 17 odst. 7 zákona 250/2000 Sb. v platném znění, souhlasit bez výhrad.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Závěrečného účtu obce Soběhrdy za rok 2016 bez výhrad?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 

 1. Účetní uzávěrka Obce Soběhrdy za rok 2016

Zastupitelstvo se seznámilo s Účetní uzávěrkou Obce Soběhrdy za rok 2016

 

 • Kdo je PRO schválení Účetní závěrky Obce Soběhrdy za rok 2016?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0 ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Rozpočtové opatření č. 2/2017

Zastupitelé projednali Rozpočtové opatření č. 2/2017.

 

 • Kdo je PRO schválení Rozpočtového opatření č. 2/2017?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Závěrečný účet CHOPOS za rok 2016

Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí CHOPOS za rok 2016.

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 • Zastupitelstvo projednalo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem vybudování elektrické přípojky. Jedná se o pozemek č. 489/5, k. ú. Soběhrdy.
 • Kdo je PRO uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem vybudování elektrické přípojky na pozemku 489/5, k. ú. Soběhrdy?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 • Zastupitelstvo projednalo schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku 1485/2, k.ú. Soběhrdy. Věcné břemeno bude zřízeno pro sloup elektrického vedení.
 • Kdo je PRO schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku 1485/2, k.ú. Soběhrdy?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Různé
 • Zastupitelstvo projednalo nezbytnost modernizace agendy na OÚ (fakturování prostřednictvím emailu, rozklikávací rozpočet, …) a zároveň vytvoření pasportu sítí – například vedení elektřiny, vody, kanalizace – schváleno, dalším jednáním pověřen starosta a místostarosta.
 • Smlouva o odběru vody z obecního řadu se společností FARMAPARK: dne 28.6.2017 proběhl kontrolní odečet obecní vody, podle kterého bylo za předchozích 6 měsíců odebráno 520m3 vody. Fakturace proběhne  na základě uzavřené smlouvy.
 • Během letních měsíců bude připraveno podloží na opravu silnic v okolí Soběhrd a Mezihoří.
 • Zastupitelstvo přijalo informaci o vzniku „Nadačního fondu pro podporu a rozvoj Soběhrd a okolí“. Jedná se o aktivitu soukromého vlastníka a na činnosti a vzniku tohoto nadačního fondu se zastupitelstvo nepodílí.

 

Jednání skončeno v čase 18:45

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 26. 7. 2017 od 18:15 hodin v obecním domku v Žíňanech.

 

Zapsala: Barbora Tichá

Ověřovatelé zápisu:    František Sobotka

                                       Zdeněk Rezek

 

Usnesení č. 6/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 28. 6. 2017

 

U S N E S E N Í   č.  2017/6/1

Zastupitelstva obce  v  SOBĚHRDECH   ze dne  28.6.2017

o vydání  územního plánu

 SOBĚHRDY

 

 Zastupitelstvo obce Soběhrdy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, všechny zákony v platném znění

 1. S e z n á m i l o  s e

s předloženým územním plánem, s odůvodněním, s výsledky jeho projednání

 1. S c h v a l u j e

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a organizací hájících veřejný zájem, vyjádření sousedících obcí, jak je uvedeno ve Vyhodnocení výsledků veřejného projednání územního plánu. Námitky a připomínky nebyly podány žádné.

III)   O v ě ř i l o,

že územní plán Soběhrdy není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s  výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu

 

IV)  R o z h o d l o  s e  v y d a t  

územní plán Soběhrdy,  zpracovaný ing.arch. Ivanou Tichou, formou opatření obecné povahy

  V)   U k I á d á   s t a r o s t o v i

1. opatřit v souladu s § 165 SZ  záznamem o účinnosti všechna paré územního plánu, a jedno paré vč. dokladů o jeho pořízení uložit u obce;

2. poskytnout  paré změny územního plánu po jednom vyhotovení na MěÚ Benešov – ÚÚP, SÚ – MěÚ Benešov, a na Krajský úřad Stč. kraje ORR  – OÚŘ;

3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané ÚPD a místech, kde je možno do této ÚPD a do její dokladové části nahlížet – v souladu s §165 odst. (3) SZ; toto oznámit dotčeným orgánům, neuvedeným v odst. v ust. § 165 odst. (1) SZ jednotlivě.

4. zaslat registrační list územně plánovací dokumentace obce a seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha nadřízenému orgánu územního plánování;

starosta                                                                                            místostarosta

 

 • Usnesení č. 2017/6/2 - ZO schválilo Závěrečný účet Obce Soběhrdy za rok 2016.
 • Usnesení č. 2017/6/3 - ZO schválilo Účetní závěrky Obce Soběhrdy za rok 2016.
 • Usnesení č. 2017/6/4 – ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2017.
 • Usnesení č. 2017/6/5 – ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem elektrické přípojky na pozemku 489/5, k. ú. Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2017/6/6 – ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku 1485/2, k.ú. Soběhrdy.

Vyvěšeno: 11. 7. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět