A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 21:58:56

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 4/2015 ze dne 29.4.2015

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 29. 4. 2015 v 18 °° hodin v kanceláři OÚ Soběhrdy

 

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, Mgr. Kucharski, p. Sobotka, p. Šašek, sl. Tichá, Ing. Potůček, p. Rezek, Ing. Arch. Špaček

 

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

 3. Kontrola zápisu ze zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

 4. Schválení změny č. 5 Územního plánu obce

 5. Schválení uzavření plánovací smlouvy pro výstavbu komunikace na pozemku 463/30 a 365/1, k.ú. Soběhrdy

 6. Informace z auditu hospodaření obce za rok 2014

 7. Rozpočtové opatření č. 2/2015

 8. Seznámení s návrhem pasportu komunikací

 9. Dohoda o vytvoření společných školských obvodů

 10. Stavební a pozemkové záležitosti

 11. Různé

 

Jednání:

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Navrhl zařadit do programu dva body, a to: Seznámení s návrhem pasportu komunikací a Dohoda o vytvoření společných školských obvodů.

   

  Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

  Hlasování:           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

   

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Špaček a p. Potůček.

3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. P. Bartík doplnil aktuální informace k minulému zápisu – proběhla výměna vodovodního potrubí v oblasti pod Střemochem. Dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě 218-019-13 u České spořitelny byl podepsán, stejně jako kupní smlouva týkající se koupě pozemků č. 1576, k.ú. Soběhrdy a 1574, k.ú. Soběhrdy.

4. Schválení změny č. 5 Územního plánu obce

Pan starosta seznámil zastupitele se zprávou pořizovatele o vyhodnocení projednávání změny č.5 ÚP Obce Soběhrdy.  Pořizovatel doporučuje zastupitelstvu změnu schválit.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení změny č. 5 Územního plánu obce?

Hlasování :           PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

5. Schválení uzavření plánovací smlouvy pro výstavbu komunikace na pozemku 463/30 a 365/1, k.ú. Soběhrdy

Pan starosta informoval zastupitele, že návrh plánovací smlouvy pro výstavbu komunikace na pozemku 463/30 a 365/1, k.ú. Soběhrdy je připraven. Vlastník se v ní zavazuje dokončit komunikaci do 10ti let a následně předat obci, která se bude podílet dohodnutou částkou 50 000  Kč.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení uzavření plánovací smlouvy pro výstavbu komunikace na pozemku 463/30 a 365/1, k.ú. Soběhrdy?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

6. Informace z auditu hospodaření obce za rok 2014

Dne 3. 4. 2015 proběhl audit hospodaření obce za rok 2014, k němuž auditoři neměli žádné výhrady. Závěrečný účet bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva.

 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2015

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 2/2015.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení rozpočtového opatření č. 2/2015?

Hlasování:            PRO – 9          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

8. Seznámení s návrhem pasportu komunikací

Dle Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích jsou obce povinny provést tzv. pasportizaci komunikací. Jedná se o definování stavu komunikací a jejich začlenění v obci podle stupně využívání. Ing. Šlechta, kterého zastupitelstvo pověřilo realizací tohoto projektu, vypracoval návrh, který byl zastupitelstvu představen a projednán. Návrh bude zveřejněn a řádně vyvěšen na úřední desce.

 

9. Dohoda o vytvoření společných školských obvodů

Pan Šíma představil zastupitelstvu Dohodu o vytvoření společného školského obvodu základní školy, podle které město Benešov určí základní školy v Benešově, které mají povinnost přijmout žáky z obce Soběhrdy. Zatím je dohodnuta ZŠ Karlov, zastupitelstvo ale navrhuje rozšířit možnost o ZŠ Jiráskova. Dalším jednáním byl pověřen pan Šíma.

 

10.Stavební a pozemkové záležitosti

 • Manželé Trnkovi žádají koupi části pozemku č. 831/7 o výměře cca 80m2. Zastupitelstvo s prodejem nesouhlasí a navrhne dlouhodobý pronájem.

 • Pan Budlovský žádá vyřešení příjezdu do garáže. Vjezdu zabraňujestudna, kterou p. Budlovský navrhuje snížit. Příjezd do garáže bude vyřešen. Dále pan Budlovský žádá zřízení věcného břemene na prostor před jeho garáží – zamítnuto.

 • Zastupitelé prodiskutovali podnět občanů na nevhodnou výsadbu stromů na vyměření hranice pozemku v Žíňánkách č. 1471/1, k.ú. Žíňany, který sousedí s pozemky ve vlastnictví obce 1471/2 a 1471/5. Hranice pozemku bude vytyčena na místě a dále bude postupováno dle zjištěných skutečností.

 

11. Různé

 • P. Bartík informoval zastupitele o průběhu realizace kabin na fotbalovém hřišti v Soběhrdech. Kabiny jsou již vyzděné, v prvním květnovém týdnu proběhne instalace krovu a následně střešní krytiny. Prozatímní výdaje jsou cca 300 000,- vč. DPH. V ceně je zahrnut krov a jímka.
 • P. Šíma informoval o schůzi Obecní lesy Benešovska za rok 2014, kdy zisk za hospodaření činí pro obec Soběhrdy 156 749,- Kč. Zároveň byl schválen nový hospodářský plán na roky 2015 - 2025. Zastupitelstvo bere na vědomí závěrečný účet za rok 2014 DSO Obecní lesy Benešovska.

 • Nepoužívané rozmetadlo na posypovou sůl bude nabídnuto k prodeji.

 

Jednání skončeno v čase 19:30

 

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 3. 6. 2015 od 18°° hodin v kanceláři

obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Jan Špaček

                                  

 

                                   Miloslav Potůček

 

 

 

Usnesení č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 29. 4. 2015

 

 

 • Usnesení č. 2015/4/1 - ZO schválilo změnu č. 5 Územního plánu obce.

 • Usnesení č. 2015/4/2 – ZO schválilo

 • Usnesení č. 2015/4/3 – ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015

 

 U S N E S E N Í   č. 2015/4/1

Zastupitelstva obce  v  SOBĚHRDECH   ze dne  29.4.2015

o vydání  změny č. 5 územního plánu obce

 SOBĚHRDY

 

 Zastupitelstvo obce Soběhrdy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, všechny zákony v platném znění

 1. S e z n á m i l o  s e

s předloženým návrhem změny č. 5 územního plánu obce, s odůvodněním, s výsledky jeho projednání

 1. S c h v a l u j e

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a organizací hájících veřejný zájem, vyjádření sousedících obcí, jak je uvedeno ve Vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 5 územního plánu obce. Námitky a připomínky nebyly podány žádné.

III)   O v ě ř i l o,

že změna č. 5 územního plánu obce Soběhrdy není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s  výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu

 

IV)  R o z h o d l o  s e  v y d a t  

změnu č. 5  územního plánu obce Soběhrdy,  zpracovanou ing.arch. Ivanou Tichou, formou opatření obecné povahy

  V)   U k I á d á   s t a r o s t o v i

1. opatřit v souladu s § 165 SZ  záznamem o účinnosti všechna paré změny a jedno paré vč. dokladů o jeho pořízení uložit u obce;

2. poskytnout  paré změny územního plánu po jednom vyhotovení na MěÚ Benešov – ÚÚP, SÚ, a na Krajský úřad Stč. kraje ORR  – OÚŘ;

3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané ÚPD a místech, kde je možno do této ÚPD a do její dokladové části nahlížet – v souladu s §165 odst. (3) SZ; toto oznámit dotčeným orgánům, neuvedeným v odst. v ust. § 165 odst. (1) SZ jednotlivě.

4. zaslat registrační list územně plánovací dokumentace obce a seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha nadřízenému orgánu územního plánování;

Vyvěšeno: 11. 5. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět