A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:13:00

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Soběhrdy č. 2/2017 ze dne 22.2.2017

Zápis č. 2/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 22. 2. 2017 v 18:00 hodin v kanceláří OÚ v Soběhrdech

 

Přítomní zastupitelé: p. Bartík, p. Šíma, sl. Tichá, p. Sobotka, Ing. Arch. Špaček, Ing. Potůček, p. Rezek, p. Šašek

Omluveni: Mgr. Kucharski

Pracovníci obce: pí Vosická

 

Program zasedání:

 1. Zahájení jednání
 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
 3. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů
 4. Projednání uzavření Smlouvy o dodávce pitné vody z vodovodu v Soběhrdech se společností FARMAPARK, s.r.o.
 5. Informace o postupu jednání při vymezení školských spádových obvodů mateřských škol
 6. Schválení změny č. 6 Územního plánu obce Soběhrdy
 7. Stavební a pozemkové záležitosti
 8. Různé

 

Jednání:

 

 1. Zasedání zahájil starosta obce p. Bartík, přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání. Do programu jednání navrhl zařadit bod Schválení Strategického plánu obce Soběhrdy

 

Otázka: Kdo je PRO schválení programu jednání?

Hlasování:           PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání

       Zapisovatelem byla určena sl. Tichá a jako ověřovatelé p. Rezek, a p. Potůček.

 

 1. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva a informace o splnění úkolů

Se zápisem a usnesením z předchozího jednání seznámila přítomné sl. Tichá. Zápis byl přijat bez připomínek. Starosta doplnil aktuální informace k minulému zápisu – zástupci společnosti Seniorpark prozatím vyjednávají koupi od jiných majitelů v okolí dotčených pozemků. Koupě lesních pozemků v Žíňánkách – prozatím nedořešeno, protože zástupce vlastníků p.Zoubek nekomunikuje. O dalším průběhu bude starosta informovat.

 

 1. Schválení Strategického plánu obce Soběhrdy

Na základě předchozích jednání a doplnění se zastupitelstvo shodlo schválit Strategický plán obce Soběhrdy.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Strategického plánu obce Soběhrdy?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE - 0

 

 1. Projednání uzavření Smlouvy o dodávce pitné vody z vodovodu v Soběhrdech se společností FARMAPARK, s.r.o.

Společnost FARMAPARK, s.r.o. požádala o napojení na obecní vodovod. Protože se jedná o jednotku s předpokládaným vyšším odběrem vody, než u rodinných domů, rozhodlo se zastupitelstvo uzavřít Smlouvu o dodávce pitné vody. Předpokládaný odběr dle společnosti bude max. 1m3 za den. Smlouva stanoví následující tarifní cenová pásma s navýšením ceny vodného při větším, než deklarovaném odběru. Zároveň si obec vyhrazuje právo pozastavit v tomto případě dodávku vody, aby nebyly ohroženy zásoby vody pro ostatní rodinné domy.

 

Otázka:  Kdo je PRO uzavření Smlouvy o dodávce pitné vody z vodovodu v Soběhrdech se společností FARMAPARK, s.r.o.?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Informace o postupu jednání při vymezení školských spádových obvodů mateřských škol

Na základě nové úpravy zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. Školského zákona) je povinná docházka poslední rok mateřské školy pro děti. Obce proto musí mít uzavřené dohody s mateřskými školami, které ukládají povinnost dotčeným školám děti z daných obcí přijmout. Obec Soběhrdy bude uzavírat dohodu s MŠ Petroupim a MŠ Úsměv v Benešově. S oběma obcemi je to předjednáno. Jako právní kroky je nutné přijmout vyhlášku a uzavřít dohodu s danými obcemi.

 

 • Kdo je PRO schválení vyhlášky č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy zřízené městem Benešov?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

Otázka: Kdo je PRO schválení Dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy s městem Benešov?

Hlasování: PRO – 8PROTI – 0ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Schválení změny č. 6 Územního plánu obce Soběhrdy

Zastupitelstvo se shodlo na schválení změny č. 6 Územního plánu obce Soběhrdy. Změna prošla všemi kroky projednávání.

 

 •     Kdo je PRO schválení změny č. 6 Územního plánu obce Soběhrdy?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Stavební a pozemkové záležitosti
 • Majitel pozemků č. 463/15, k.ú. Soběhrdy a 463/16, k.ú. Soběhrdy žádá o zřízení služebnosti stezky a cesty na obecní pozemek 463/30, k. ú. Soběhrdy. Na pozemku už bylo v minulosti zřízeno věcné břemeno práva chůze a jízdy pro pozemek 463/15, k.ú. Soběhrdy, který byl rozdělen na dva pozemky. S ohledem na změnu občanského zákoníku je třeba tedy zrušit stávající dohodu o věcném břemenu a na výše uvedené pozemky zřídit služebnosti cesty a stezky.

 

Otázka: Kdo je PRO uzavření Smlouvy o bezúplatném zřízení služebnosti cesty a stezky pro pozemky 463/15, k.ú. Soběhrdy a 463/16, k.ú. Soběhrdy na pozemek 463/30, k.ú. Soběhrdy ve vlastnictví obce?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 1. Různé
 • Dne 2. 4. proběhne Vítání občánků.
 • Zastupitelstvo projednalo jednorázovou dotaci pro FK Soběhrdy ve výši 3 000,- Kč, která plyne z vyvěšené reklamy firmy UVT, s.r.o. na fotbalovém hřišti v Soběhrdech.

 

Otázka: Kdo je PRO schválení jednorázové dotace pro FK Soběhrdy ve výši 3 000,- Kč?

Hlasování:            PRO – 8          PROTI – 0      ZDRŽEL SE – 0

 

 • Starosta informoval o setkání zástupců Středočeského kraje se starosty. Na jednání představilo nové vedení kraje své plány.
 • Termín společné brigády obcí – domluvit s okolními obcemi.

 

Jednání skončeno v čase 18:55

Termín dalšího zasedání zastupitelstva je stanoven na 29. 3. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři obecního úřadu Soběhrdy.

 

Zapsala: Barbora Tichá

 

Ověřovatelé zápisu:    Miloslav Potůček                        

                                        Zdeněk Rezek

 

Usnesení č. 2/2017 ze zasedání zastupitelstva Obce Soběhrdy

konaného dne 22. 2. 2017

 

 • Usnesení č. 2017/2/1 - ZO schválilo Strategický plán obce Soběhrdy.
 • Usnesení č. 2017/2/2 – ZO schválilo Smlouvu o dodávce pitné vody z vodovodu v Soběhrdech se společností FARMAPARK, s.r.o.
 • Usnesení č. 2017/2/3 – ZO schválilo vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy zřízené městem Benešov.
 • Usnesení č. 2017/2/4 – ZO schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy.
 • Usnesení č. 2017/2/5

U S N E S E N Í   č. 2017/2/5

Zastupitelstva obce  v  SOBĚHRDECH   ze dne  22.2.2017

o vydání  změny č. 6 územního plánu obce

 SOBĚHRDY

 Zastupitelstvo obce Soběhrdy, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, všechny zákony v platném znění

 1. S e z n á m i l o  s e

s předloženým návrhem změny č. 6 územního plánu obce, s odůvodněním, s výsledky jeho projednání

 1. S c h v a l u j e

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a organizací hájících veřejný zájem, vyjádření sousedících obcí, jak je uvedeno ve Vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu změny č. 6 územního plánu obce. Námitky a připomínky nebyly podány žádné.

III)   O v ě ř i l o,

že změna č. 6 územního plánu obce Soběhrdy není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, v aktuálním znění, nebo s  výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu

 

IV)  R o z h o d l o  s e  v y d a t  

změnu č.6  územního plánu obce Soběhrdy,  zpracovanou ing.arch. Ivanou Tichou, formou opatření obecné povahy

  V)   U k I á d á   s t a r o s t o v i

1. opatřit v souladu s § 165 SZ  záznamem o účinnosti všechna paré změny a jedno paré vč. dokladů o jeho pořízení uložit u obce;

2. poskytnout  paré změny územního plánu po jednom vyhotovení na MěÚ Benešov – ÚÚP, SÚ, a na Krajský úřad Stč. kraje ORR ;

3. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o vydané ÚPD a místech, kde je možno do této ÚPD a do její dokladové části nahlížet – v souladu s § 165 odst. (3) SZ; toto oznámit dotčeným orgánům, neuvedeným v odst. v ust. § 165 odst. (1) SZ jednotlivě.

4. zaslat registrační list územně plánovací dokumentace obce a seznam vymezených zastavitelných ploch nad 10 ha nadřízenému orgánu územního plánování;

 

 • Usnesení č. 2017/2/6 – ZO schválilo Smlouvu o bezúplatném zřízení služebnosti cesty a stezky pro pozemky 463/15, k.ú. soběhrdy a 463/16, k. ú. Soběhrdy na pozemek 463/30, k.ú. Soběhrdy ve vlastnictví obce
 • Usnesení č. 2017/2/7 – ZO schválilo jednorázovou dotaci pro FK Soběhrdy ve výši 3 000 ,- Kč.

Vyvěšeno: 27. 2. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět