A picture

Navigace

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:10:20

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017, o místním poplatku za komunální odpad

OBEC  SOBĚHRDY

Obecně závazná vyhláška č. 5/2017,

o místním poplatku za komunální odpad 
 

Zastupitelstvo obce Soběhrdy se na svém zasedání dne 20. 12. 2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2, písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

   

Čl. 1 

Základní ustanovení

Obec Soběhrdy touto obecně závaznou vyhláškou zavádí a stanovuje poplatek za komunální odpad vznikající na území obce (dále jen „poplatek“). 

 

Čl. 2 

Poplatník a plátce, ohlašovací povinnost

 1. Poplatníkem je fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatku poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
 2. Správu poplatku vykonává obec prostřednictvím svého obecního úřadu.
 3. Poplatek je příjmem obce.

     

  Čl. 3 

  Registrační povinnost

 1. Registrační povinnost je vyžadována dle ustanovení § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Plátce poplatku je povinen podat prohlášení plátce k registraci u správce poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V prohlášení je plátce poplatku povinen uvést jméno a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo, popřípadě další adresu pro doručování (možný vzor prohlášení je předmětem Přílohy č. 1 této obecně závazné vyhlášky). Osoby již zaregistrované jako plátci poplatku za komunální odpad toto prohlášení již podávat nemusejí.
 3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v prohlášení plátce (přihlášce) k registraci, plátce je povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, popřípadě požádat o zrušení registrace, jsou-li pro to dány důvody.
 4. Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.

   

  Čl. 4 

  Výše poplatku

 1. Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce Soběhrdy, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem, rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu, objemu nádob a frekvence svozu určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.
 2. Vlastní varianta svozu je uplatněna individuálním výběrem  v návaznosti na jejich uvedený rozsah. Zvolený počet sběrných nádob, jejich velikost a režim četnosti svozů, jsou závaznými parametry pro výši poplatku.

   

  Sazba poplatku

 

Čtrnáctidenní svoz:

Nádoba dle objemu - 1 ks

Výše ročního poplatku

80 litrů

  850,- Kč

120 litrů

1.650,- Kč

 

 

Kombinovaný svoz – 36 svozů ročně:

Nádoba dle objemu - 1 ks

Výše ročního poplatku

80 litrů

1.450,- Kč

120 litrů

1.900,- Kč

Pozn.: Kombinovaný svoz probíhá v zimním období s frekvencí 1x týdně a po zbytek roku  s frekvencí 1x za 14 dnů.  

 

Jednorázový svoz:

Pytel označený logem svozové společnosti - 1 ks

 

Jednorázový svoz

75,- Kč

 

 1. Pro zabezpečení daného počtu svozů příslušné sběrné nádoby obec poskytne evidenční známku. Touto známkou jsou opatřeny všechny sběrné nádoby, které jsou zapojeny do obcí stanoveného systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajích na území obce.

   

  Čl. 5

  Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po stanovené lhůtě splatnosti dle odstavce 1, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
 3. Způsoby placení poplatku jsou předmětem zvláštní právní úpravy (ustanovení § 163 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů), kdy se jedná například o platbu v hotovosti do pokladny, platbu složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet obce. 

   

  Čl. 6

  Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Soběhrdy č. 8/2008, o místním poplatku za komunální odpad.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

 

 

    …………………………..                                                                ..……………………….    

       Jan Šíma                                                                                  Pavel Bartík, MBA   místostarosta                                                                                  starosta

 

Příloha č. 1

k obecně závazné vyhlášce č. 5/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Soběhrdy

 

VZOR - “PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD”

 

A. NEMOVITOST

Část obce: 

Číslo popisné/evidenční:

Číslo parcelní:

 

B. PLÁTCE

Příjmení, jméno

Adresa TP/sídlo *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) nevyplňuje se, pokud je adresa shodná s bodem A

 

C. VARIANTA

Typ

Frekvence svozu

Výše poplatku

80 l

1x za dva týdny

   850,- Kč

80 l

Kombinovaný svoz – 36 svozů*

1.450,- Kč

120 l

1x za dva týdny

1.650,- Kč

120 l

Kombinovaný svoz – 36 svozů*

1.900,- Kč

pytel

Jednorázový svoz

     75,- Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kombinovaný svoz probíhá v zimním období s frekvencí 1x týdně a po zbytek roku  s frekvencí 1x za 14 dnů.  

 

V .................................... dne..................                          

 

Podpis...................................................

 

OZV_5-2017 vyvěšená

Vyvěšeno: 22. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět