A picture

Navigace

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Datum a čas

Dnes je středa, 25. 4. 2018, 22:03:12

GObec mapový server

GObec

Svátek

Svátek má Marek

Kalendář akcí

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 4. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C, na JV kolem 26°C. Noční teploty 12 až 8°C.

Přehrát/Zastavit Další

Obsah

Zpět

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008, o místních poplatcích

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008,
o místních poplatcích
 
Zastupitelstvo obce Soběhrdy se na svém zasedání dne 18.1.2008 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl I.
Úvodní ustanovení
 
Čl. 1
Obec Soběhrdy touto obecně závaznou vyhláškou zavádí tyto místní poplatky:
a) místní  poplatek ze psů
b) místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) místní poplatek za užívání veřejného prostranství
d) místní poplatek ze vstupného
e) místní poplatek z ubytovací kapacity
f) místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Oddíl II.
Poplatek ze psů
 
Čl. 2
Poplatník, předmět poplatku
 Osoba poplatníka a předmět poplatku jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu vznik a zánik poplatkové povinnosti do 30ti dnů.
 (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 (3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 30ti dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.
 
Čl. 4
Sazba poplatku
 Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa                                        100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                                                      150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu                                                     100,-Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu                        100,-Kč.
 
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově bez vyměření do 28.2. daného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 28.2., je poplatek splatný do 30ti dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
(2) Poplatek je možno uhradit složenkou na účet obce   (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS: 0308), jako variabilní symbol bude uvedeno číslo faktury (stvrzenky). Složenky jsou k dispozici na obecním úřadě.
(3) Poplatek je možno uhradit bezhotovostní platbou na účet obce (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS 0308), jako variabilní symbol bude uvedeno číslo faktury (stvrzenky).

Oddíl III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
 
Čl. 1
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
 Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 3 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.  Plátce poplatku je určen v § 3 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
      
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
 (1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30ti dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.
 (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
  (3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.
 
Čl. 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 5,- Kč.
 
Čl. 4
Splatnost poplatku
     
(1) Ubytovatel vybrané poplatky odvede pololetně, nejpozději do 10ti dnů po uplynutí každého pololetí běžného roku.
(2) Poplatek je možno uhradit složenkou na účet obce (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS: 0308), jako variabilní symbol plátce uvede své IČO/RČ. Složenky jsou k dispozici na obecním úřadě.
(3) Poplatek je možno uhradit bezhotovostní platbou na účet obce (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS 0308),) jako variabilní symbol plátce uvede své IČO/RČ.

Oddíl IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
 
Čl. 1
Předmět poplatku, poplatník
 Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. , 
 
Čl. 2 
Veřejné prostranství
 Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně znázorněná v příloze č. 1.
 
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 (1) Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a  výměru užívání veřejného prostranství. Není-li to možné, je povinen tyto údaje ohlásit nejpozději v den následující po začátku užívání veřejného prostranství. Po ukončení užívání veřejného prostranství je povinen ohlásit skutečný stav těchto údajů.
 (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2  a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb                                                                                                         5,- Kč
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50,-Kč
c) za provádění výkopových prací                                                                    5,- Kč
d) za umístění stavebního zařízení                                                                  5,- Kč
e) za umístění reklamního zařízení                                                                50,- Kč
f) za umístění zařízení lunaparků a jiných atrakcí                                            50,-Kč
g)  za umístění zařízení cirkusů                                                                        ,-Kč
h) za umístění skládek stavebního materiálu                                                    5,- Kč
 - fyzické osoby mohou na základě předloženého stavebního povolení na stavbu
        obytného domu požádat OÚ Soběhrdy o užívání 20 m2 zdarma a to po dobu
        platnosti stavebního povolení, maximálně však po dobu 3 let; za každý
       další m2 přesahující výměru 20 m2 sazba poplatku činí                             5,- Kč
i)   za umístění skládek, které nelze zahrnout pod písm. h) tohoto článku          5,- Kč
j) za užívaní veřejného prostranství pro kulturní akce                                         5,- Kč
k) za užívaní veřejného prostranství pro sportovní akce                                      5,- Kč
l) za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce                                       5,- Kč
m) za užívaní veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl   10,- Kč.
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidlo                1500,- Kč/rok,
b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo             3000,- Kč/rok.
 (3) V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený nejvyšší sazbou.
 
Čl. 5
Osvobození od poplatku
Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny:
 (1) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
(2) sportovní a kulturní akce pořádané FK Soběhrdy, SDH Mezihoří, SDH Soběhrdy,
     SDH Žíňany a Darts Clubem Mezihoří,
 (3) akce pořádané obcí Soběhrdy,
 (4) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.
 
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Za užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů, nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
(2) Za užívání veřejného prostranství po dobu delší 3 dnů, nejpozději do 7 dnů  ode dne, kdy toto užívání skončilo.
(3) Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný nejpozději do 28.2. příštího roku.
(4) Poplatek je možno uhradit složenkou na účet obce (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS: 0308), jako variabilní symbol plátce uvede své IČO/RČ. Složenky jsou k dispozici na obecním úřadě.
(5) Poplatek je možno uhradit bezhotovostní platbou na účet obce (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS 0308),) jako variabilní symbol plátce uvede své IČO/RČ.

Oddíl V.
Poplatek ze vstupného
 
Čl. 1
Předmět poplatku, poplatník
 Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce
a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ,
jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
(3) Do 10ti dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.
 
Čl. 3
Sazba poplatku
 Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akce                     20 %,
b) sportovní akce                   20 %,
c) prodejní akce                    20 %,
d) reklamní akce                   20 %.
 
Čl. 4
Osvobození od poplatku
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
 (1) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
(2) sportovní a kulturní akce pořádané FK Soběhrdy, SDH Mezihoří, SDH Soběhrdy,
     SDH Žíňany a Darts Clubem Mezihoří,
 (3) akce pořádané obcí Soběhrdy.
  
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 14ti dnů ode dne skončení akce.
(2) Poplatek je možno uhradit složenkou na účet obce   (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS: 0308), jako variabilní symbol plátce uvede své IČO/RČ. Složenky jsou k dispozici na obecním úřadě.
(3) Poplatek je možno uhradit bezhotovostní platbou na účet obce (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS 0308),) jako variabilní symbol plátce uvede své IČO/RČ.

Oddíl VI.
Poplatek z ubytovací kapacity
 
Čl. 1
Předmět poplatku, poplatník
 Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
 (1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15ti dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.
 (2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydliště, pokud je od adresy trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a IČ. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 (3) Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15ti dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
 
Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den                         4,-  Kč.

 
Čl. 4
Splatnost poplatku
          (1) Poplatek je splatný pololetně, nejpozději do 10ti dnů po uplynutí každého pololetí běžného roku.
(2) Poplatek je možno uhradit složenkou na účet obce   (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS: 0308), jako variabilní symbol plátce uvede své IČO/RČ. Složenky jsou k dispozici na obecním úřadě.
(3) Poplatek je možno uhradit bezhotovostní platbou na účet obce (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS 0308),) jako variabilní symbol plátce uvede své IČO/RČ.

Oddíl VII.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
 
Čl. 1
Předmět poplatku, poplatník
 Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit písemně nebo ústně do protokolu uvedení výherního hracího přístroje do provozu, a to ve lhůtě do 10ti dnů od uvedení do provozu. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení této činnosti.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, jeho umístění a stavy elektromechanických a elektronických počítadel při zahájení a ukončení činnosti.
(3) Pop1atník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 10ti dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.
 
Čl. 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 4000,- Kč
na 3 měsíce.
(2) V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než
3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši.
 
Čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců, je poplatek splatný do 5. dne měsíce následujícího po uvedení výherního hracího přístroje do provozu,
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách, a to první splátka do 1. dne 3. měsíce a druhá splátka do 1. dne 6. měsíce od uvedení výherního hracího přístroje do provozu,
 b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 12 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách, a to do 1. března a do 1. září daného kalendářního roku.
(2) Poplatek je možno uhradit složenkou na účet obce   (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS: 0308), jako variabilní symbol plátce uvede své IČO/RČ. Složenky jsou k dispozici na obecním úřadě.
(3) Poplatek je možno uhradit bezhotovostní platbou na účet obce (č.ú. 320 075 319/ 0800 vedený u ČS, KS 0308),) jako variabilní symbol plátce uvede své IČO/RČ.
 
Oddíl VIII.
Závěrečné ustanovení
 
Čl. 1
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 
Oddíl IX.
Zrušovací a přechodné ustanovení
 
Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2007 o místních poplatcích. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
 
Oddíl X.
Účinnost
 
Čl. 1
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.3.2008

 
..………………….          ……………………..
        Pavel Bartík         Ing. Miloslav Potůček
  místostarosta obce         starosta obce
 

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
 
Příloha č. 1: grafické znázornění veřejných prostranství jednotlivých osad obce
 

 

Vyvěšeno: 2. 6. 2011

Datum sejmutí:

Zpět